តើមានអ្វីថ្មីនៅ STANFORD American School?

Posted on: 2016-11-24

ថ្មីៗនេះ ដោយមានការសំណូមពរពីអាណាព្យាបាល សាលាអាមេរិកាំងស្ទេនហ្វដបានបើកកម្មវិធីសិក្សាថ្មីចំនួនពីរ បន្ថែមទៀតគឺ ថ្នាក់សម្រាប់កុមារពីអាយុ ២ឆ្នាំកន្លះ ដល់ ៦ឆ្នាំ (K-Program) និង ថ្នាក់សម្រាប់កុមារពីអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ ១៣ ឆ្នាំ (YLP) សម្រាប់សាខាថ្មីនៅទួលគោក។ ថ្នាក់សម្រាប់កុមារពីអាយុ ២ឆ្នាំកន្លះ ដល់ ៦ឆ្នាំ (K-Program) Read more»